Corporate
Nyemission Januari 2017

Företrädesemission I SpiffX AB (publ)

Teckning av aktier i SpiffX AB (publ): Teckning med utnyttjande av Teckningsrätt

Villkor i korthet:

  1. För varje (1) per avstämningsdagen innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt

  2. En (1) Teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier i i SpiffX AB.

  3. Teckningsperioden för utnyttjande är 9 januari till och med 25 januari 2017.

  4. Sista dag för handel med teckningsrätter är den 23 januari 2017

  5. Emissionskursen vid utnyttjande av teckningsrätter är 0,80 kr per nytecknad aktie.

  6. Teckningsrätter som inte utnyttjats senast den 25 januari 2017 förfaller värdelösa. För att förhindra att Teckningsrätterna förfaller värdelösa måste innehavaren antingen utnyttja sina Teckningsrätter senast den 25 januari 2017 (observera att förvaltare kan ha tidigare sista svarsdag) eller sälja dem via First North senast den 23 januari 2017.

Teckning utan företrädesätt

  1. Teckning av aktier utan stöd av företräde skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 9 till och med den 25 januari 2017.

  2. I första hand tilldelas de som även tecknat aktier med stöd av företrädesrätt (s k subsidiär företrädesrätt).

  3. Förvaltarregistrerade aktieägare som även tecknar utan stöd av företrädesrätt gör det i enlighet med förvaltarens anvisningar. Observera att för att som förvaltarregistrerad aktieägare kunna åberopa subsidiär företrädesrätt, måste teckning utan företrädesrätt ske via samma förvaltare som hanterar aktieägarens teckning med företrädesrätt.

För samtliga villkor, se Informationsmemorandum vilket kan laddas ner via länk nedan

Informationsmaterial

Informationsmemorandum

Anmälningssedlar för direktregistrerade aktieägare

Särskild anmälningssedel 1 (För direktregistrerade aktieägare som tecknar ett annat antal aktier än det som finns förtryckt på utsänd emissionsredovisning)

Särskild anmälningssedel 2: (För direktregistrerade aktieägare vid teckning utan stöd av företrädesrätt.)

Kontaktuppgifter vid eventuella frågor

Aktieinvest FK:

Telefon: 08 - 5065 1795

E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Anmälan för utnyttjande skickas till:

Aktieinvest FK AB

Emittentservice

113 89 Stockholm

Fax: 08-5065 1701

Scannad per e-post: emittentservice@aktieinvest.se

Vid betalning, vänligen ange personnummer som referens.


SpiffX memorandum 2017
Anmälningssedel för teckning UTAN företrädesrätt